فارسی هلندی درس 3 واژگان

هلندی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Spreek langzaam
آرام صحبت کنید
Ik begrijp het niet
من درک نمی کنم
Begrijp jij het?
آیا شما درک می کنید؟
Natuurlijk
حتماً
Herhaal, alsjeblieft
تکرار، لطفا
Nog een keer
دوباره
Woord voor woord
کلمه به کلمه
Langzaam
به آرامی
Hoe zeg je?
شما چطور می گویید؟
Wat betekent dat?
به چه معنی است؟
Wat heb je gezegd?
شما چه گفتید؟
Heb je een vraag?
آیا شما سوال دارید؟