درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Spreekt u Engels?
بله، یک کمی
Ja, een klein beetje
بله
Ja
خیر
Nee
از ملاقات شما خوشبختم
Aangenaam kennis met u te maken
خوشحالم تو رو می ببینم
Fijn om je te zien
آقای
Mijnheer
خانم
Mevrouw
خانم
Mejuffrouw