فارسی هلندی درس 1 واژگان

هلندی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Hallo
سلام
Goedemorgen
صبح به خیر
Goedemiddag
عصر به خیر
Goedenavond
عصر به خیر
Goedenacht
شب به خیر
Hoe gaat het met je?
حال شما چطور است؟
Prima, dank je
خوب، ممنون از شما
En met jou?
و شما؟
Welkom
خوش آمدید
Het is een mooie dag
روز زیبایی است
Prettige dag!
روز خوبی داشته باشید
Dag
خداحافظ
Tot ziens
بعداً می بینمت
Tot morgen
شما را فردا می بینم
Pardon
ببخشید
Mag ik u helpen?
میتوانم به شما کمک کنم؟