فارسی اسپانیایی درس 109 واژگان

اسپانیایی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Libro de visitas (el)
کتاب مهمان
Carro de la compra (el)
سبد خرید
Grupo de noticias (el)
گروه خبری
Suscribirse
اشتراک در
Mensajes salientes (los)
پیام های خروجی
Correo cifrado (el)
پست الکترونیکی رمز دار
Bandeja de mensajes enviados (los)
پیامهای ارسال شده
Mensajes eliminados (los)
پیامهای حذف شده
Bandeja de entrada (la)
صندوق وارده
Bandeja de salida (la)
صندوق خارجه