درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Libro de visitas (el)
سبد خرید
Carro de la compra (el)
گروه خبری
Grupo de noticias (el)
اشتراک در
Suscribirse
پیام های خروجی
Mensajes salientes (los)
پست الکترونیکی رمز دار
Correo cifrado (el)
پیامهای ارسال شده
Bandeja de mensajes enviados (los)
پیامهای حذف شده
Mensajes eliminados (los)
صندوق وارده
Bandeja de entrada (la)
صندوق خارجه
Bandeja de salida (la)