فارسی اسپانیایی درس 108 واژگان

اسپانیایی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Cambio de línea automático (el)
بسته بندی کردن کلمه
Ciberespacio (el)
فضای مجازی
Dirección de correo electrónico (la)
آدرس پست الکترونیکی
Libreta de direcciones (la)
کتاب آدرس
Destinatario (el)
گیرنده
Mensaje no deseados (el)
هرزنامه (اسپم)
Responder a todos
پاسخ به همه
Archivos adjuntos (los)
فایل های پیوست شده
Adjuntar
ضمیمه کردن
Encabezados de mensajes
سرفصل پیام
Tema (el)
موضوع