فارسی اسپانیایی درس 105 واژگان

اسپانیایی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Atrás
پشت
Adelante
جلو
Guardar
ذخیره
Navegar
گشت و گذار (وب)
Descargar
دانلود
Ejecutar
اجرا (اجرا)
Clic
کلیک کنید
Arrastrar
کشیدن
Pegar
بیاندازید
Actualizado
به روز شده
Actualizar
به روز
Menú desplegable
منوی کشویی
Detener
ایست