فارسی اسپانیایی درس 104 واژگان

اسپانیایی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Pagina de inicio (la)
صفحه خانگی
Subir
بارگذاری
Elija
انتخاب کنید
Carpeta (la)
پوشه
Barra de herramienta (la)
نوار ابزار
Regresar
بازگشت
Marcador
نشان کردن
Arroba (la)
(@)
Barra diagonal (la)
اسلش (/)
Dos puntos (los)
دونقطه (:)

بیشتر اسپانیایی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف