درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
¿Tiene permiso de trabajo?
من اجازه کاردارم
Tengo permiso de trabajo
من اجازه کار ندارم
No tengo permiso de trabajo
چه موقع می توانید شروع کنید؟
¿Cuándo puede empezar?
من ساعتی ده دلار می پردازم
Pago diez dólares la hora
من هفتگی به شما می پردازم
Le pagaré semanalmente
ماهانه
Al mes
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Esté aquí a las ocho de la mañana
کار ساعت 4:30 تمام می شود
El trabajo se acaba a las cuatro y media
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Tiene los sábados y domingos libres
شما اونیفورم می پوشید
Tiene que usar uniforme
اینطوری انجام دهید
Hágalo así