فارسی اسپانیایی درس 102 واژگان

اسپانیایی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Tiene permiso de trabajo?
آیا اجازه کار دارید؟
Tengo permiso de trabajo
من اجازه کاردارم
No tengo permiso de trabajo
من اجازه کار ندارم
¿Cuándo puede empezar?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Pago diez dólares la hora
من ساعتی ده دلار می پردازم
Le pagaré semanalmente
من هفتگی به شما می پردازم
Al mes
ماهانه
Esté aquí a las ocho de la mañana
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
El trabajo se acaba a las cuatro y media
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Tiene los sábados y domingos libres
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Tiene que usar uniforme
شما اونیفورم می پوشید
Hágalo así
اینطوری انجام دهید