فارسی اسپانیایی درس 101 واژگان

اسپانیایی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Estoy buscando trabajo
من دنبار کار هستم
¿Puedo ver su hoja de vida?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Está es mi hoja de vida
بفرمایید این رزومه من است
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Aquí tiene una lista de mis referencias
در اینجا فهرست معرف های من است
¿Cuánta experiencia tiene?
چقدر تجربه دارید؟
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Tres años
3 سال
Estoy graduado de la secundaria
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Estoy graduado de la universidad
من فارغ التحصیل کالج هستم
Busco trabajo de media jornada
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Quiero trabajar tiempo completo
من می خواهم تمام وقت کار کنم
¿Ofrece seguro médico?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí
بله، پس از شش ماه کار در اینجا