فارسی اسپانیایی درس 99 واژگان

اسپانیایی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Estoy buscando una grapadora
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Tachuela (la)
با پونز محکم کردن
Lápiz (el)
مداد
Libro (el)
کتاب
Papel (el)
کاغذ
Cuaderno (el)
دفتر یادداشت
Diapositivas (las)
اسلاید
Calendario (el)
تقویم
Cinta (la)
نوار
Necesito encontrar un mapa
من باید یک نقشه پیدا کنم