درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
¿Dónde están las tijeras?
مداد تراش
Sacapuntas (el)
گیره کاغذ
Clip (el)
من نیاز به یک قلم دارم
Necesito un bolígrafo
زیردستی برای نوشتن
Bloc (el)
خط کش
Regla (la)
پاکت
Sobre (el)
تمبر
Estampilla (la)
چسب
Pegamento (el)
پاک کن
Borrador (el)