فارسی اسپانیایی درس 98 واژگان

اسپانیایی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Dónde están las tijeras?
قیچی ها کجا هستند؟
Sacapuntas (el)
مداد تراش
Clip (el)
گیره کاغذ
Necesito un bolígrafo
من نیاز به یک قلم دارم
Bloc (el)
زیردستی برای نوشتن
Regla (la)
خط کش
Sobre (el)
پاکت
Estampilla (la)
تمبر
Pegamento (el)
چسب
Borrador (el)
پاک کن