فارسی اسپانیایی درس 97 واژگان

اسپانیایی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Fax (el)
دستگاه فکس
Fotocopiadora (la)
دستگاه فتوکپی
Teléfono (el)
تلفن
Máquina de escribir (la)
ماشین تحریر
Proyector (el)
پروژکتور
Computador (el)
کامپیوتر
Pantalla (la)
پرده
¿Está trabajando la impresora?
آیا چاپگر کار می کند؟
Disquete (el)
دیسک
Calculadora (la)
ماشین حساب