فارسی اسپانیایی درس 95 واژگان

اسپانیایی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Tiene muletas?
آیا عصا دارید؟
Torcedura (la)
پیچ خوردن
Usted tiene una fractura
استخوان شما شکسته است
Necesito medicina para el dolor
من نیازبه مسکن دارم
Yo no tengo la presión alta
من فشار خون بالا ندارم
Estoy embarazada
من باردار هستم
Yo tengo salpullido
من کهیر زدم
La cortada está infectada
محل بریدگی عفونت کرده است
Mire este moretón
به این کبودی نگاه کنید
Influenza (la)
آنفولانزا
Estoy resfriado
من سرما خورده ام
Yo tengo escalofríos
من لرزدارم
¿Dónde le duele?
کجا درد می کند؟
En todas partes
در همه جا
¿Desde cuándo se siente así?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Me he sentido así por tres días
من 3 روز است که این احساس را دارم
¿Está tomando algún medicamento?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Sí, para el corazón
بله، برای قلبم