درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
¿Tiene fiebre?
بله، من تب دارم
Sí, tengo fiebre
من از دیروز تا به حال تب دارم
Tengo fiebre desde ayer
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
چه موقع دکتر می آید؟
¿Cuándo va a venir el doctor?
پای من درد می کند
Me duele el pie
من افتادم
Yo me caí
من تصادف کردم
Tuve un accidente
فکر می کنم آن را شکستم
Creo que me lo quebré
استراحت در رختخواب
Descanso en cama
پد گرمایی
Bolsa térmica (la)
بسته یخ
Bolsa de hielo (la)
زنجیر
Soporte (el)
شما باید گچ بگیرید
Necesita enyesarlo