فارسی اسپانیایی درس 94 واژگان

اسپانیایی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Tiene fiebre?
آیا شما تب دارید؟
Sí, tengo fiebre
بله، من تب دارم
Tengo fiebre desde ayer
من از دیروز تا به حال تب دارم
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
¿Cuándo va a venir el doctor?
چه موقع دکتر می آید؟
Me duele el pie
پای من درد می کند
Yo me caí
من افتادم
Tuve un accidente
من تصادف کردم
Creo que me lo quebré
فکر می کنم آن را شکستم
Descanso en cama
استراحت در رختخواب
Bolsa térmica (la)
پد گرمایی
Bolsa de hielo (la)
بسته یخ
Soporte (el)
زنجیر
Necesita enyesarlo
شما باید گچ بگیرید