فارسی اسپانیایی درس 93 واژگان

اسپانیایی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Necesito ver a un médico
من باید به دکتر مراجعه کنم
¿Está el doctor en la oficina?
آیا دکتر در دفتر است؟
No me siento bien
من حالم خوب نیست
Yo estoy enfermo
من مریض هستم
Tengo dolor de estómago
من دل درد دارم
Tengo dolor de cabeza
من سر درد دارم
Acostar
دراز بکش
Me duele la garganta
گلویم درد می کند
Tengo náusea
حالت تهوع دارم
Tengo una alergia
من حساسیت دارم
Tengo diarrea
من اسهال دارم
Estoy mareado
من سرگیجه دارم
Tengo una migraña
من میگرن دارم