فارسی اسپانیایی درس 92 واژگان

اسپانیایی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

En el campo
در کشور
Campo (el)
میدان
Establo (el)
طویله
Granja (la)
مزرعه
Granjero (el)
کشاورز
Tractor (el)
تراکتور
El cielo es bonito
آسمان زیبا است
Hay muchas estrellas
ستاره های زیادی وجود دارد
Es luna llena
این یک ماه کامل است
Yo amo el sol
من عاشق خورشید هستم