فارسی اسپانیایی درس 89 واژگان

اسپانیایی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Animales (los)
حیوانات
¿Tiene un perro?
آیا شما سگ دارید؟
Soy alérgica a los gatos
من به گربه آلرژی دارم
Yo tengo un pájaro
من یک پرنده دارم
Conejo (el)
خرگوش
Gallina (la)
مرغ
Gallo (el)
خروس
A mí me gustan los caballos
من اسبها را دوست دارم
Pollo (el)
جوجه
Puerco (el)
خوک