فارسی اسپانیایی درس 87 واژگان

اسپانیایی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Yo necesito ir a caminar
من باید به پیاده روی بروم
Yo no necesito ver televisión
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Yo no necesito ver la película
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Yo necesito usar el computador
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Yo necesito cruzar la calle
من باید از خیابان عبور کنم
Yo necesito gastar dinero
من باید پول صرف کنم
Yo necesito enviarlo por correo
من باید این را پست کنم
Yo necesito hacer la cola
من باید در صف بایستم
Yo no necesito depositar dinero en el banco
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم