درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Concha de mar (la)
گراز ماهی
Caballo de mar (el)
نهنگ
Ballena (la)
خرچنگ
Cangrejo (el)
گراز دریایی
Delfín (el)
شیر دریایی
Foca (la)
ستاره دریایی
Estrella de mar (la)
ماهی
Pez (el)
کوسه ماهی
Tiburón (el)
پیرانا
Piraña (la)
توتیا
Medusa (la)