فارسی اسپانیایی درس 82 واژگان

اسپانیایی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Concha de mar (la)
صدف حلزونی یا خرچنگ
Caballo de mar (el)
گراز ماهی
Ballena (la)
نهنگ
Cangrejo (el)
خرچنگ
Delfín (el)
گراز دریایی
Foca (la)
شیر دریایی
Estrella de mar (la)
ستاره دریایی
Pez (el)
ماهی
Tiburón (el)
کوسه ماهی
Piraña (la)
پیرانا
Medusa (la)
توتیا