فارسی اسپانیایی درس 74 واژگان

اسپانیایی :: درس 74. غذایی: گوشت

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Carne de res (la)
گوشت گاو
Carne de ternera (la)
گوشت گوساله
Jamón (el)
ژامبون
Pollo (el)
جوجه
Pavo (el)
بوقلمون
Pato (el)
اردک
Tocino (el)
بیکن
Perro caliente(el)
هات داگ
Hamburguesa (la)
همبرگر
Bistec (el)
استیک
Carne de puerco (la)
گوشت خوک
Filet mignon (el),
فیله مینیون
Chorizo (el)
سوسیس
Chuleta de cordero (la)
بره
Chuleta de cerdo (la)
گوشت خوک ریز شده