فارسی اسپانیایی درس 69 واژگان

اسپانیایی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Supermercado (el)
فروشگاه مواد غذایی
El supermercado está abierto
فروشگاه مواد غذایی باز است
Cerrado
بسته
Carrito
سبد خرید
Cesta
سبد
¿Ustedes tienen arroz?
آیا برنج دارید؟
Comprar
خرید
Pagar
پرداخت
¿En qué pasillo?
در کدام راهرو است؟
Carnicería (la)
قصابی
Panadería (la)
نانوایی
¿En dónde está el agua?
آب کجا است؟