فارسی اسپانیایی درس 68 واژگان

اسپانیایی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Comer
خوردن
Beber
نوشیدن
¿Puedo hablar con el gerente?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
¿Qué es esto?
این چیست؟
Cuenta (la)
صورتحساب
Propina (la)
انعام
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
¿Cuánto le debo?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
La cuenta, por favor
صورتحساب ، لطفا
¿Tiene otra tarjeta de crédito?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Yo necesito un recibo
لطفاً رسید به من بدهید
¿Dónde está el baño?
دستشویی کجاست؟
Salida (la)
خروج
Entrada (la)
ورود
Gracias por el buen servicio
با تشکر از خدمات خوب شما