فارسی اسپانیایی درس 65 واژگان

اسپانیایی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Esto está sucio
این کثیف است
¿Puede darme más agua?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Estuvo delicioso
خوشمزه بود
De mejor calidad
کیفیت بهتر
¿Está picante?
آیا تند است؟
¿El pescado está fresco?
آیا ماهی تازه است؟
¿Son dulces?
آیا آنها شیرین است؟
Agrio
ترش
La comida está fría
غذا سرد است
Está fría
این سرد است