درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

این کثیف است
Esto está sucio
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
¿Puede darme más agua?
خوشمزه بود
Estuvo delicioso
کیفیت بهتر
De mejor calidad
آیا تند است؟
¿Está picante?
آیا ماهی تازه است؟
¿El pescado está fresco?
آیا آنها شیرین است؟
¿Son dulces?
ترش
Agrio
غذا سرد است
La comida está fría
این سرد است
Está fría