فارسی اسپانیایی درس 58 واژگان

اسپانیایی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Uso una talla grande
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Mediano
متوسط
Pequeño
کوچک
¿Tiene usted una talla más grande?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
¿Tiene usted una talla más pequeña?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Esto me queda apretado
این خیلی تنگ است
Me queda bien
این اندازه من است
¿Dónde puedo conseguir un traje de baño?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Ropa (la)
لباس
Blusa (la)
بلوز
Vestido (el)
پیراهن
Pantalones cortos (los)
شورت
Yo lo compro
من آن را می خرم
A mi me gusta esta camisa
من این پیراهن را دوست دارم