فارسی اسپانیایی درس 57 واژگان

اسپانیایی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Voy a ir de compras
من به خرید می روم
¿Dónde está la zona comercial?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Yo quiero ir al centro comercial
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
¿Puede usted ayudarme?
می توانید به من کمک کنید؟
Sólo estoy mirando
من فقط نگاه می کنم
¿Podría mostrarme unas camisas?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
¿Dónde están los vestidores?
اتاق پرو کجااست؟
¿Puedo probármelo?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
El color no me sienta bien
این رنگ برای من مناسب نیست
¿Usted lo tiene en otro color?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Me gusta
من آن را دوست دارم
No me gusta
من آن را دوست ندارم