فارسی اسپانیایی درس 54 واژگان

اسپانیایی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Puedo comprarle una bebida?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
¿Hay qué pagar la entrada?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Una cerveza por favor
آبجو، لطفا
Quiero un vaso de vino rojo
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
¿Qué tipo de cerveza?
چه نوع از آبجو؟
Vino blanco
شراب سفید
Necesito un trago
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
¿Quieres bailar?
آیا می خواهید برقصید؟
Si, quiero bailar
بله، میخواهم برقصم
No quiero bailar
من نمی خواهم برقصم
Estoy preocupado
من نگران هستم
No puedo encontrar a mi papá
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Estoy perdido
من گم شده ام
Espéreme, por favor
لطفا برای من صبرکنید
Yo necesito a la policía
من به پلیس نیاز دارم
¡Socorro!
کمک!