فارسی اسپانیایی درس 52 واژگان

اسپانیایی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Dónde está la parada de autobuses?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
¿Cuál es la próxima parada?
توقف بعدی کجاست؟
¿Es ésta mi parada?
آیا این توقف من است؟
Con permiso. Me tengo que bajar aquí
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
¿Dónde está el museo?
موزه کجاست؟
Teléfono público
تلفن عمومی
¿Hay una guía telefónica?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
¿Vende usted revistas en inglés?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
¿Cuándo empieza la película?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Quiero cuatro entradas, por favor
لطفاً 4 بلیط بدهید
¿Es la película en inglés?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Palomitas (las)
ذرت بو داده
¿Dónde encuentro una farmacia?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Centro (el)
قسمت مرکزی شهر