فارسی اسپانیایی درس 47 واژگان

اسپانیایی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Dónde está el ascensor?
آسانسور کجاست؟
Necesito hablar con el gerente
من باید با مدیر صحبت کنم
La ducha no funciona
دوش کار نمی کند
El cuarto no tiene mantas
این اتاق هیچ پتو ندارد
¿Puede traerme otra almohada?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
No han limpiado nuestro cuarto
اتاق ما تمیز نشده است
Necesitamos toallas para la piscina
ما به حوله استخر نیاز داریم
No hay agua caliente
هیچ آب گرم وجود دارد
No me gusta este cuarto
من این اتاق را دوست ندارم
Necesitamos un cuarto con aire acondicionado
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
No tengo una reservación
من رزرو ندارم