فارسی اسپانیایی درس 45 واژگان

اسپانیایی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Bienvenidos
خوش آمدید
Aquí está mi pasaporte
این گذرنامه من است
¿Tiene algo que declarar?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Sí, tengo algo que declarar
بله، من چیزی برای اظهاردارم
No, tengo nada que declarar
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Estoy aquí de negocios
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Estoy aquí de vacaciones
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Estaré aquí una semana
من یک هفته در اینجا خواهم بود
¿Dónde puedo reclamar mi equipaje?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
¿Dónde está la aduana?
گمرک کجاست؟
¿Por favor, me puede ayudar con las maletas?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
¿Me permite ver el tiquete de las maletas?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟