درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 44 سفر: به کجا می روید؟

واژگان

کجا می روید؟
¿Para dónde se dirige usted?
چند تا کیف دارید؟
¿Cuántas maletas tiene?
کدام ترمینال را می خواهید؟
¿Qué terminal necesita?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Quisiera un asiento junto al pasillo
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Quisiera un asiento junto a la ventana
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
¿Por qué el avión está retrasado?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Abróchese su cinturón
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
¿Puedo tener una manta?
چه زمانی فرود می آییم ؟
¿A qué hora vamos a aterrizar?