فارسی اسپانیایی درس 44 واژگان

اسپانیایی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Para dónde se dirige usted?
کجا می روید؟
¿Cuántas maletas tiene?
چند تا کیف دارید؟
¿Qué terminal necesita?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Quisiera un asiento junto al pasillo
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Quisiera un asiento junto a la ventana
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
¿Por qué el avión está retrasado?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Abróchese su cinturón
کمربند ایمنی خود را ببندید
¿Puedo tener una manta?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
¿A qué hora vamos a aterrizar?
چه زمانی فرود می آییم ؟