فارسی اسپانیایی درس 43 واژگان

اسپانیایی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Reclamo de equipaje (el)
محل گرفتن چمدان
Banda transportadora (la)
تسمه نقاله
Carrito de equipaje (el)
چرخ حمل چمدان
Tiquete de las maletas (el)
فرم شکایت چمدان گم شده
Equipaje extraviado (el)
چمدان گم شده
Oficina de objetos perdidos (la)
گم شده و پیدا شده
Maletero (el)
باربر
Ascensor (el)
آسانسور
Cintas transportadoras (las)
راهروی متحرک
Entrada (la)
ورود
Salida (la)
خروج
Cambio de dinero (el)
تبدیل پول
Parada de autobús (la)
ایستگاه اتوبوس
Alquiler de autos (el)
کرایه ماشین