درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Reclamo de equipaje (el)
تسمه نقاله
Banda transportadora (la)
چرخ حمل چمدان
Carrito de equipaje (el)
فرم شکایت چمدان گم شده
Tiquete de las maletas (el)
چمدان گم شده
Equipaje extraviado (el)
گم شده و پیدا شده
Oficina de objetos perdidos (la)
باربر
Maletero (el)
آسانسور
Ascensor (el)
راهروی متحرک
Cintas transportadoras (las)
ورود
Entrada (la)
خروج
Salida (la)
تبدیل پول
Cambio de dinero (el)
ایستگاه اتوبوس
Parada de autobús (la)
کرایه ماشین
Alquiler de autos (el)