فارسی اسپانیایی درس 42 واژگان

اسپانیایی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Salida (la)
حرکت
Despegue (el)
برخاست
Aterrizaje (el)
فرود
Pista (la)
باند فرودگاه
Llegada (la)
ورود
Terminal (el)
ساختمان ترمینال
Sección de no fumar (la)
بخش غیر سیگاری
Aduana (la)
دفتر گمرک
Área libre de impuestos (el)
معاف از عوارض
Guardia de seguridad (el)
نگهبان امنیتی
Detector de metales (el)
فلزیاب
Máquina de rayos X (la)
دستگاه اشعه ایکس
Forma de identificación (la)
فرم شناسایی