فارسی اسپانیایی درس 40 واژگان

اسپانیایی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Aeropuerto (el)
فرودگاه
Avión (el)
هواپیما
Vuelo (el)
پرواز
Tiquete (el)
بلیط
Piloto (el/la)
خلبان
Auxiliar de vuelo (el/la)
مهماندار پرواز
Número de vuelo (el)
شماره پرواز
Puerta de embarque (la)
درب سوار شدن به هواپیما
Pase de abordar (el)
کارت سوار شدن به هواپیما
Pasaporte (el)
گذرنامه
Equipaje de mano (el)
ساک دستی چرخ دار
Maleta (la)
چمدان
Equipaje (el)
چمدان