درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Viejo
جدید
Nuevo
خشن
Áspero
صاف
Liso
ضخیم
Grueso
نازک
Delgado
سرد
Frío
داغ
Calor
همه
Todos
هیچ یک
Ninguno
قبل از
Antes
پس از
Después