درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Más
کمتر
Menos
صحیح
Correcto
غلط
Incorrecto
خوشحال
Feliz
غمگین
Triste
تمیز
Limpio
کثیف
Sucio
زنده
Vivo
مرده
Muerto
دیر
Tarde
در اوایل
Temprano