فارسی اسپانیایی درس واژگان

اسپانیایی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading