درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Despacio
سریع
Rápido
خالی
Vacío
کامل
Lleno
قشنگ
Bonito
زشت
Feo
پر سر و صدا
Ruidoso
ساکت
Callado
قوی
Fuerte
ضعیف
Débil
حقیقت
Verdad
دروغ
Mentira
سخت
Duro
نرم
Suave