فارسی اسپانیایی درس واژگان

اسپانیایی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading