درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Fácil
مشکل
Difícil
همان
Mismo
متفاوت
Diferente
کشیدن
Jale
فشار دادن
Empuje
کمی از
Poco
بسیاری
Muchos
بلند
Largo
کوتاه
Corto
هیچ
Nada
چیزی
Algo