درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
¿Cómo es el clima?
هوا گرم است
Hace calor
هوا سرد است
Hace frío
هوا آفتابی است
Hace sol
هوا ابری است
Está nublado
هوا مرطوب است
Está húmedo
باران می بارد
Está lloviendo
برف می بارد
Está nevando
باد می وزد
Está haciendo viento
نامطبوع است
Está haciendo mal tiempo
درجه حرارت چند است؟
¿Cuál es la temperatura?
درجه 75 است
Está a setenta y cinco grados
فصول
Estaciones (las)
زمستان
Invierno (el)
تابستان
Verano (el)
بهار
Primavera (la)
پاییز
Otoño (el)