فارسی اسپانیایی درس 29 واژگان

اسپانیایی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Cómo es el clima?
آب و هوا چگونه است؟
Hace calor
هوا گرم است
Hace frío
هوا سرد است
Hace sol
هوا آفتابی است
Está nublado
هوا ابری است
Está húmedo
هوا مرطوب است
Está lloviendo
باران می بارد
Está nevando
برف می بارد
Está haciendo viento
باد می وزد
Está haciendo mal tiempo
نامطبوع است
¿Cuál es la temperatura?
درجه حرارت چند است؟
Está a setenta y cinco grados
درجه 75 است
Estaciones (las)
فصول
Invierno (el)
زمستان
Verano (el)
تابستان
Primavera (la)
بهار
Otoño (el)
پاییز