فارسی اسپانیایی درس 28 واژگان

اسپانیایی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Qué día?
چه روزی؟
¿Qué mes?
چه ماهی؟
¿Cuándo?
چه موقع ؟
¿Cuándo es su cita?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Después
بعد از آن
Siempre
همیشه
Antes
قبل از
Temprano
در اوایل
Más tarde
پس از
Muchas veces
بارها
Nunca
هرگز
Ahora
اکنون
Una vez
هنگامی که
A veces
گاهی
Pronto
بزودی