درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
¿Qué día?
چه ماهی؟
¿Qué mes?
چه موقع ؟
¿Cuándo?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
¿Cuándo es su cita?
بعد از آن
Después
همیشه
Siempre
قبل از
Antes
در اوایل
Temprano
پس از
Más tarde
بارها
Muchas veces
هرگز
Nunca
اکنون
Ahora
هنگامی که
Una vez
گاهی
A veces
بزودی
Pronto