درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
¿Qué hora es?
در چه زمانی؟
¿A qué hora?
ظهر
Mediodía
نیمه شب
Medianoche