درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Dos mil once
2012
Dos mil doce
2013
Dos mil trece
2014
Dos mil catorce
2015
Dos mil quince
2016
Dos mil dieciséis
2017
Dos mil diecisiete
2018
Dos mil dieciocho
2019
Dos mil diecinueve
امروز چه روزی است؟
¿Qué día es hoy?
هفته گذشته
Semana pasada (la)
ماه گذشته
Mes pasado (el)
هفته بعد
Próxima semana (la)
ماه بعد
Próximo mes (el)
سال بعد
Próximo año (el)
امشب
Esta noche
دیشب
Anoche
فردا صبح
Mañana por la mañana
پریروز
Anteayer
پس فردا
Pasado mañana
آخر هفته
Fin de semana (el)