فارسی اسپانیایی درس 26 واژگان

اسپانیایی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Dos mil once
2011
Dos mil doce
2012
Dos mil trece
2013
Dos mil catorce
2014
Dos mil quince
2015
Dos mil dieciséis
2016
Dos mil diecisiete
2017
Dos mil dieciocho
2018
Dos mil diecinueve
2019
¿Qué día es hoy?
امروز چه روزی است؟
Semana pasada (la)
هفته گذشته
Mes pasado (el)
ماه گذشته
Próxima semana (la)
هفته بعد
Próximo mes (el)
ماه بعد
Próximo año (el)
سال بعد
Esta noche
امشب
Anoche
دیشب
Mañana por la mañana
فردا صبح
Anteayer
پریروز
Pasado mañana
پس فردا
Fin de semana (el)
آخر هفته