فارسی اسپانیایی درس 23 واژگان

اسپانیایی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Vecino (el)
همسایه
Amigo (el)
دوست
Amiga (la)
دوست دختر
¿Cuánto tiempo ha estado casado?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
¿Es ella tu novia?
آیا او دوست دختر شما است؟
¿Es él tu novio?
آیا او دوست پسر شما است؟