درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Vecino (el)
دوست
Amigo (el)
دوست دختر
Amiga (la)
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
¿Cuánto tiempo ha estado casado?
آیا او دوست دختر شما است؟
¿Es ella tu novia?
آیا او دوست پسر شما است؟
¿Es él tu novio?