فارسی اسپانیایی درس 22 واژگان

اسپانیایی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Niño (el)
پسر
Niña (la)
دختر
Mujer (la)
زن
Hombre (el)
مرد
Novio (el)
دوست پسر
Novia (la)
دوست دختر
Prima (la)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Primo (el)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Tía (la)
عمه/خاله
Tío (el)
دایی/عمو
Esposa (la)
زن
Esposo (el)
شوهر