درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Gente (la)
مادر
Madre (la)
پدر
Padre (el)
برادر
Hermano (el)
خواهر
Hermana (la)
پسر
Hijo (el)
دختر
Hija (la)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Sobrino (el)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Sobrina (la)
پدر بزرگ
Abuelo (el)
مادر بزرگ
Abuela (la)