فارسی اسپانیایی درس 20 واژگان

اسپانیایی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Gente (la)
مردم
Madre (la)
مادر
Padre (el)
پدر
Hermano (el)
برادر
Hermana (la)
خواهر
Hijo (el)
پسر
Hija (la)
دختر
Sobrino (el)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Sobrina (la)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Abuelo (el)
پدر بزرگ
Abuela (la)
مادر بزرگ