فارسی اسپانیایی درس 18 واژگان

اسپانیایی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Detrás de
پشت
Delante de
جلو
Al lado de
بغل
La primera puerta a la derecha
درب اول در سمت راست
En la cuarta luz volteé a la derecha
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
¿Usted me comprende?
آیا من رادرک می کنید؟
Norte (el)
شمال
Oeste (el)
غرب
Sur (el)
جنوب
Este (el)
شرق
A la derecha (la)
به سمت راست
A la izquierda (la)
به سمت چپ
¿Hay un ascensor?
آسانسور وجود دارد؟
¿Dónde están las escaleras?
پله ها کجا هستند؟
¿En qué dirección?
در کدام جهت؟
La segunda puerta a la izquierda
درب دوم در سمت چپ
En la esquina volteé a la izquierda
در گوشه به سمت چپ بپیچید