درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
Detrás de
جلو
Delante de
بغل
Al lado de
درب اول در سمت راست
La primera puerta a la derecha
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
En la cuarta luz volteé a la derecha
آیا من رادرک می کنید؟
¿Usted me comprende?
شمال
Norte (el)
غرب
Oeste (el)
جنوب
Sur (el)
شرق
Este (el)
به سمت راست
A la derecha (la)
به سمت چپ
A la izquierda (la)
آسانسور وجود دارد؟
¿Hay un ascensor?
پله ها کجا هستند؟
¿Dónde están las escaleras?
در کدام جهت؟
¿En qué dirección?
درب دوم در سمت چپ
La segunda puerta a la izquierda
در گوشه به سمت چپ بپیچید
En la esquina volteé a la izquierda