فارسی اسپانیایی درس 17 واژگان

اسپانیایی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Recto
مستقیم
Atrás
پشت سر
Al frente
در مقابل
Adentro
در داخل
Afuera
خارج از
Aquí
اینجا
Allá
آنجا
A lo largo de la pared
در امتداد دیوار
A la vuelta de la esquina
در اطراف گوشه
En el escritorio
بر میز
En la fila
در خط
Abajo
طبقه پایین
Arriba
طبقه بالا
Al fondo del pasillo
پایین سالن