درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

او به شما کمک می کند
La señora lo ayudará
لطفا بیا تو
Entre por favor
بنشینید
Siéntese
بیا اینجا
Venga aquí