درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Mil
2000
Dos mil
3000
Tres mil
4000
Cuatro mil
5000
Cinco mil
6000
Seis mil
7000
Siete mil
8000
Ocho mil
9000
Nueve mil
10000
Diez mil