درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
Cien
200
Doscientos
300
Trescientos
400
Cuatrocientos
500
Quinientos
600
Seiscientos
700
Setecientos
800
Ochocientos
900
Novecientos
1000
Mil